Biprocemwap Sp. z o.o.

Wyszukaj

wielobranżowe biuro projektów dla przemysłu cementowego i wapienniczego gipsowego i innych

Strona główna > Firma > Aktualności

Aktualności

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30.06.2015

19 czerwiec 2015

          Zarząd BIPROCEMWAP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ulicy Morawskiego 5 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171886 działając na podstawie art. 395 §1 i art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ust. XV Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2015 roku o godzinie 8.00 w Sali prof. Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ulicy Podchorążych 2, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu BIPROCEMWAP S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej BIPROCEMWAP S.A. zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
  2. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  3. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 8. Przedstawienie propozycji Zarządu i opinii Rady Nadzorczej o podziale zysku za rok 2014.
 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2014.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. VII pkt. 1 Statutu Spółki.
 11. Informacja Zarządu o aktualnym stanie Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do przygotowania planu podziału Spółki w formie pisemnej.
 13. Wybór Dyrektora Spółki.
 14. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanej zmiany art. VII pkt. 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie:

„VII. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 580.000 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i jest podzielony na 29.000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji: imiennych uprzywilejowanych w ilości 24.936 (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) i na okaziciela w ilości 4.064 (cztery tysiące sześćdziesiąt cztery). Każda akcja o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia złotych).

- otrzymuje brzmienie:          

„VII. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 580.000 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i jest podzielony na 29.000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji: imiennych uprzywilejowanych w ilości 25.048 (dwadzieścia pięć tysięcy czterdzieści osiem) i na okaziciela w ilości 3.952 (trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwie). Każda akcja o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia złotych).

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela jest złożenie ich w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Morawskiego 5, w Biurze Zarządu, pokój 315, w godzinach 7.00-15.00, najpóźniej tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia i nieodebranie ich przed jego ukończeniem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Morawskiego 5, w pokoju 315, na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach 25, 26 i 29 czerwca 2015 r.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 7.00.

wszystkie aktualności