Biprocemwap Sp. z o.o.

Wyszukaj

wielobranżowe biuro projektów dla przemysłu cementowego i wapienniczego gipsowego i innych

Strona główna > Firma > Aktualności

Aktualności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 25.06.2016

06 czerwiec 2016

Zarząd BIPROCEMWAP Spółka Akcyjna w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171886 („Spółka”), na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt XV Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 czerwca 2016 roku, godzina 10.00, w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy Alei 29 Listopada 46, z następującym porządkiem obrad:

 1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. wybór członków Komisji Skrutacyjnej i członków Komisji Uchwał;
 6. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
 7. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
 8. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015;
 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
 10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
 11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
 12. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015;
 13. podjęcie uchwały w sprawie powołania Dyrektora Spółki;
 14. podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału rezerwowego;
 15. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do opracowania planu podziału Spółki i poddanie go do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;
 16. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Punkt 14) i punkt 15) proponowanego porządku obrad zostały wprowadzone na podstawie wniosków akcjonariuszy reprezentujących jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone pod adresem siedziby Spółki w Krakowie, ul. Morawskiego 5, w sekretariacie, pokój 315, w godzinach 7.00-15.00, najpóźniej tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed ukończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wyłożona będzie do wglądu pod adresem siedziby Spółki w Krakowie, ul. Morawskiego 5, w pokoju 315, na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 22, 23 i 24 czerwca 2016 r.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, od godz. 8.30.

 

Zarząd BIPROCEMWAP Spółka Akcyjna w Krakowie

Członek Zarządu
Z-ca Dyrektora Spółki
Dyrektor ds. Projektowania i Rozwoju

inż. Stanisław Cienkosz

p.o. Dyrektora

mgr inż. Jan Szpila 

 

 

wszystkie aktualności