Biprocemwap Sp. z o.o.

Wyszukaj

wielobranżowe biuro projektów dla przemysłu cementowego i wapienniczego gipsowego i innych

Strona główna > Firma > Aktualności

Aktualności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 30.06.2017

09 czerwiec 2017

Zarząd BIPROCEMWAP Spółka Akcyjna w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171886 („Spółka”), na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt XV Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2017 roku, godzina 9.00, w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy Alei 29 Listopada 46, z następującym porządkiem obrad:

 1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. wybór członków Komisji Skrutacyjnej i członków Komisji Uchwał;
 6. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
 7. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016
 8. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 9. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016;
 10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
 11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
 13. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016;
 14. podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej X kadencji;
 15. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej X kadencji;
 16. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone pod adresem siedziby Spółki w Krakowie, ul. Morawskiego 5, w sekretariacie, pokój 315, w godzinach 7.00-15.00, najpóźniej tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie będą odebranie przed ukończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona zostanie do wglądu pod adresem siedziby Spółki w Krakowie, ul. Morawskiego 5, w pokoju 315, na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2017 r.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 7.45.

wszystkie aktualności